Adunarea Generala a Asociatiilor

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.
    Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.
    Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, asociaților și președintelui Asociației, în termen de 3(trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.
    Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuții prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.
    Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competențelor privind Serviciul, conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut.
    Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:
a)    Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
b)    Acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;
c)    Aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;
d)    Alegerea și revocarea membrilor consiliului director;
e)    Alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;
f)    Aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asiciației, și, dacă este cazul, a comisiilor/ comitetelor;
g)    Aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește în lei a sumei de 15.000 euro și aprobarea/ încheierea contractului de delegare care va fi semnat pe de o parte de Asociație, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre care vor avea împreună calitatea de Autoritate delegată, și pe de altă parte de Operator, cu excepția contractului de delegare încheiat cu operatorul privat selectat prin licitație ce va exploata depozitul ecologic ce urmează a fi construit prin proiectul “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș- depozit de deșeuri nepericuloase Ghizela- Sanovița”, ce va fi semnat între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și operator;
h)    Modificarea actului constitutive și a statutului Asociației;
i)    Dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
j)    Aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;
k)    Aprobarea cotizației anuale;
l)    Adoptarea de măsuri sau programe sociale privind ajutorarea familiilor cu venituri reduse din cadrul colectivităților locale de pe raza teritorială a serviciului furnizat/prestat, pe perioade limitate; adoptarea de programe de instruire și conștientizare a membrilor colectivităților locale deservite asupra importanței colectării deșeurilor în conformitate cu sistemul integrat de management la nivel județean;
m)    Elaborarea și implementarea Master Planului privind gestiunea deșeurilor în județul Timiș;
n)    Politica de tarife;
o)    Orice alte atribuții prevăzute de lege sau statut;
Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 5 alin.(2) sunt:
a)    Aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
b)    Aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/ prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor- cadru, a caietelor de sarcini- cadru și a contractelor- cadru de furnizare/ prestare ori a altor reglementări- cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;
c)    Aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;
d)    Aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente;
e)    Aprobarea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuitea contractelor de delegare a gestiunii;
f)    Stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;
g)    Aprobarea rezilierii unilaterale a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum și aprobarea unei noi proceduri pentru pentru delegarea gestiunii acestora, dacă se constată și se dovedește nerespectarea repetată de către operatori a oligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea , într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați;
h)    Sancționarea operatorilor în cazul în care aceștia nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-au obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;

 

Comments are closed.